ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเว็บ Blogger ของนายกนกพล เนียมเงินและ นายกัมพล ไชยชาติ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564


        สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

                                                                       


ลักษณะรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

ท-ป-น(3-0-3) จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์ รวม 52 คาบ

 

จุดประสงค์รายงาน เพื่อให้ 

1. เข้าใจสถิติพื้นฐาน ตรรกศารสตร์ และกำหนดการเชิงเส้น

2. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และกำหนดเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา

1. ใช้ค่ากลางและการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล

2. ใช้ค่ามารตฐานในการเปรียบเทียบข้อมูล

3. ประยุกต์ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ที่กำหนด

4. ประยุกต์กำหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ